π•πžπ’π₯𝐒𝐠𝐑𝐞𝐒𝐝 𝐨𝐩 𝐑𝐞𝐭 𝐰𝐞𝐫𝐀

 • 18 februari 2020

Veiligheid - Bedrijfsapp

Veiligheid is een geΓ―ntegreerd onderdeel van alle werkzaamheden in het bedrijf. Goede preventieve maatregelen en juist handelen voorkomen onnodige en/of risicovolle situaties. Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor de medewerkers. Zij moeten zich betrokken voelen; veiligheid moet een onderdeel zijn van hun denken en handelen. Met alleen het opstellen van een beleid en de bijbehorende regels bereik je dat niet.

EXB Software ziet een mobiele app als de optimale manier omΒ medewerkers actief te betrekken en bewuster te maken van veiligheid.Β De mogelijkheden zijn vele:

        • Pushen van instructiesΒ bij bepaalde situaties ofΒ locaties
        • Laten uitvoeren van preventieve checks en inspecties
        • Sturen van waarschuwingen of een alarm
        • Toewijzen van controle taken, inclusiefΒ opvolgprocedure
        • Aanbieden van nieuws, notificaties, documenten, etc.

Ook kan de medewerker gevaarlijke situaties of een incident gestructureerd melden via de app, inclusief een foto of filmpje. Zijn app houdt hem vervolgens op de hoogte van de genomen vervolgacties. Zo blijft de medewerker betrokken en ziet dat er aan zijn melding wordt gewerkt.

U krijgt op deze manier het beste van twee werelden:
βœ“ Lokaal:Β  Β  Β Informeren, communiceren en vastleggen
βœ“ Centraal:Β Β Inrichten, opvolgen en rapporteren

Meer weten over bedrijfsveiligheid?